Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức

Ngày 21 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1541/QĐ-UBND về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

Danh mục Danh mục