Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

định số 1694/QĐ-UBND về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào, nội dung chủ yếu như sau: 
- Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các ông, bà có tên sau: 1. Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng thay bà Lê Thị Kim Thoa; 2. Ông Lê Viết Hưng, Phó Chủ tịch Hội đồng thay bà Lê Minh Ngọc; 3. Ông Lê Viết Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng thay ông Nguyễn Văn Tịnh; 4. Bà Đoàn Thị Kim Nhung, Thành viên Hội đồng thay bà Trần Thị Ngọc Yến; 5. Bà Bùi Ngọc Mai, Thành viên Hội đồng; 6. Ông Hồ Lê Minh Đức, Thành viên Hội đồng; 7. Bà Nguyễn Thị Hội Yên, Thành viên Hội đồng. 
- Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào. 
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công nhận Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục