Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 16 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2087/QĐ-UBND về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Bảo trợ tài năng thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chủ yếu như sau: 
- Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) lần thứ 1 của Quỹ Bảo trợ tài năng thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định này. 
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục