Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 16 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2090/QĐ-UBND về việc cho phép Hội Nam y Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chủ yếu như sau: 
- Cho phép Hội Nam y Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 45 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Văn phòng đại diện Hội Nam y Việt Nam tổ chức và hoạt động theo quy định của Hội Nam y Việt Nam và quy định pháp luật. 
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục