Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 16 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2091/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định thành lập và phê duyệt Điều lệ tổ chức, hoạt động Quỹ Vì người nghèo Thành phố, nội dung chủ yếu như sau: 
- Bãi bỏ Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về cho phép thành lập Ban vận động Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn Quỹ Vì người nghèo Thành phố và phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn nhân sự Ban Vận động và Ban Quản lý Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 3977/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015, Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về thay đổi nhân sự Ban vận động và Ban Quản lý Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục