Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2124/QĐ-UBND về việc thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chủ yếu như sau: 
- Thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) lần thứ 1 của Quỹ phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định này. 
- Quỹ phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật. 
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3593/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục