Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 25 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2213/QĐ-UBND về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chủ yếu như sau: 
- Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018-2022 gồm các thành viên sau: 1. Ông Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội đồng; 2. Ông Trần Đình Hạng, Phó Chủ tịch Hội đồng; 3. Ông Huỳnh Minh Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng; 4. Ông Phùng Công Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng; 5. Ông Nguyễn Dân Quyền, Thành viên Hội đồng; 6. Ông Lê Văn Phát, Thành viên Hội đồng; 7. Ông Lưu Đức Tú, Thành viên Hội đồng. 
- Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục