Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 10 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2868/QĐ-UBND về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chủ yếu như sau: 
- Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018-2022) gồm các ông, bà có tên sau: 1. Ông Lê Bửu, Chủ tịch Hội đồng; 2. Bà Huỳnh Thị Minh Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng; 3. Ông Nguyễn Điền Khâm, Phó Chủ tịch Hội đồng; 4. Ông Trần Minh Á, Phó Chủ tịch Hội đồng; 5. Ông Huỳnh Dương Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng; 6. Ông Huỳnh Nam Hưng, Thành viên Hội đồng; 7. Bà Lâm Thị Ngọc Huyền, Thành viên Hội đồng; 8. Ông Bùi Xuân Hiệp, Thành viên Hội đồng; 9. Bà Lê Thị Kim Trinh, Thành viên Hội đồng; 10. Ông Ngô Minh Tấn, Thành viên Hội đồng; 11. Ông Nguyễn Đặng Thành, Thành viên Hội đồng. 
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Điều 2 Quyết định số 4347/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục