Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3015/QĐ-UBND về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Đại học Nguyễn Tất Thành, nội dung chủ yếu như sau: 
- Công nhận Quỹ học bổng Đại học Nguyễn Tất Thành đủ điều kiện hoạt động. 
- Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Đại học Nguyễn Tất Thành nhiệm kỳ I (2017-2022) gồm các ông có tên sau: 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng; 2. Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng; 3. Ông Trần Văn Ái, Thành viên Hội đồng; 4. Ông Hoàng Hữu Dũng, Thành viên Hội đồng; 5. Ông Nguyễn Kim Quỳ, Thành viên Hội đồng. 
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục