Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3385/QĐ-UBND về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nội dung chủ yếu như sau: 
- Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm các ông, bà có tên sau: 1. Bà Trần Thị Ngọc Huệ, Chủ tịch Hội đồng; 2. Ông Phạm Hữu Chương, Phó Chủ tịch Hội đồng; 3. Ông Nguyễn Vạn Phú, Thành viên Hội đồng. 
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 4517/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2015 và Quyết định số 4820/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn nhân sự Hội đồng quản lý Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhiệm kỳ 2011-2016.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục