Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Triển khai thực hiện tinh giản biên chế

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 1482/KH-UBND về triển khai thực hiện tinh giản biên chế công chức hành chính và giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2023 - 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện tinh giản biên chế công chức, xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2023 - 2026 trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt; thực hiện quản lý biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc chặt chẽ và có hiệu quả; đảm bảo thực hiện tinh giản biên chế ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2023./.

Danh mục Danh mục