Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

Danh mục Danh mục