Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Về phê duyệt Danh sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2023

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND về phê duyệt Danh sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2023 đối với 04 trường hợp.

Danh mục Danh mục