Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Về phê duyệt Danh sách tinh giản biên chế đợt 9 năm 2022

Ngày 15 tháng 02 năm 2023,, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 477/QĐ-UBND về phê duyệt Danh sách tinh giản biên chế đợt 9 năm 2022 đối với 22 trường hợp. Trong đó:

- Nghị hưu trước tuổi: 18 trường hợp.

- Thôi việc ngay: 04 trường hợp.

Danh sách cụ thể đính kèm Quyết định.

Danh mục Danh mục