Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1688/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ ( sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) thông qua ngày 05 tháng 01 năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Võ Văn Hoan

Danh mục Danh mục