Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Về phê duyệt Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1624/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2023 - 2028) của Hội thông qua ngày 16 tháng 01 năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 5596/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành có liên quan, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2023 - 2028) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký 

Võ Văn Hoan

Danh mục Danh mục