Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Về việc giải thể Hội Làm vườn và Trang trại huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14 tháng 6 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc giải thể Hội Làm vườn và Trang trại huyện Cần Giờ  Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 1. Giải thể Hội Làm vườn và Trang trại huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Hội Làm vườn và Trang trại huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chấm dứt tồn tại, hoạt động kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại huyện Cần Giờ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Võ Văn Hoan

Danh mục Danh mục