Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2023 - 2028)

 

Ngày 15 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 866/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ  Hiệp hội Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2023 - 2028).

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Hiệp hội Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội thành lập của Hiệp hội thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Hiệp hội Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Danh mục Danh mục