Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 158/QĐ-SNV ngày 25 tháng 4 năm 2023 về bổ nhiệm ông Nguyễn Sĩ Long, Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2023.

Danh mục Danh mục