Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Góp ý hướng dẫn đánh giá, chấm điểm thi đua ngành Nội vụ

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực Nội vụ của các Cụm, Khối thi đua thuộc Thành phố, đồng thời đảm bảo các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ, hiệu quả, có chất lượng các nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ đã dự thảo Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm thi đua ngành Nội vụ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý trực tiếp vào bản dự thảo Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm thi đua ngành Nội vụ, gửi dự thảo đã góp ý bằng văn bản về Sở Nội vụ và gửi vào hộp thư điện tử pttnguyen.snv@tphcm.gov.vn trước ngày 27/6/2013 (Thứ Năm) để tổng hợp chung.

Lưu ý:               

Thực hiện Chỉ thị số 15/2012/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, dự thảo Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm thi đua ngành Nội vụ (đính kèm các Mẫu báo cáo và Bảng điểm thi đua ngành Nội vụ năm 2013 của khối sở ngành, quận huyện và doanh nghiệp) đã được cập nhật trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ: http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/

Đề nghị các cơ quan, đơn vị truy cập cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ (Mục Tin chuyên ngành, chuyên mục Văn phòng Sở) để tải về và góp ý.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các cơ quan, đơn vị.

File đính kèm:

1. Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm thi đua ngành Nội vụ và các mẫu báo cáo

2. Bảng điểm thi đua ngành Nội vụ năm 2013 khối quận huyện

3. Bảng điểm thi đua ngành Nội vụ năm 2013 khối sở ngành

4. Bảng điểm thi đua ngành Nội vụ năm 2013 khối doanh nghiệp

Danh mục Danh mục