Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm thi đua ngành Nội vụ

Thực hiện Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về công tác thi đua - khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh; Văn bản số 20/HĐTĐKT ngày 06/3/2013 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Thành phố về phân chia cụm, khối thi đua và thông báo cụm trưởng, khối trưởng các cụm, khối thi đua thuộc Thành phố năm 2013 và Văn bản số 1782/BNV-VP ngày 23/5/2013 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo công tác hàng tháng;

Nhằm triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực công tác ngành Nội vụ; làm cơ sở cho việc tổng kết, đánh giá, bình chọn và đề nghị khen thưởng cho những tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thuộc ngành Nội vụ Thành phố, Sở Nội vụ hướng dẫn việc đánh giá, chấm điểm thi đua như sau:

1. Về chế độ thông tin, báo cáo chung:

a) Để làm cơ sở đánh giá tình hình, chấm điểm việc thực hiện các lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ và bình chọn thi đua trong năm, các sở ngành, quận huyện có trách nhiệm:

- Gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng và chương trình công tác tháng sau về Sở Nội vụ trước ngày 10 của tháng 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. Số liệu báo cáo tính từ ngày 11 tháng trước đến ngày 10 tháng sau.

- Gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác và chương trình công tác 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng về Sở Nội vụ trước ngày 10 của tháng 3, 6, 9. Số liệu báo cáo tính từ ngày 11 tháng 11 của năm trước đến ngày 10 tháng 3, 6, 9 của năm hiện tại.

- Gửi báo cáo tổng kết năm và phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm tới và bảng tự chấm điểm thi đua trong năm về Sở Nội vụ trước ngày 10 tháng 11 hằng năm. Số liệu báo cáo tính từ ngày 11 tháng 11 của năm trước đến ngày 10 tháng 11 của năm hiện tại. Cách chấm điểm thi đua của khối quận huyện và sở ngành đã được quy định cụ thể tại phần Ghi chú ở cuối các Phụ lục I và II.

b) Riêng các Tổng Công ty, Công ty thuộc Thành phố có trách nhiệm:

- Gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác và chương trình công tác 6 tháng về Sở Nội vụ trước ngày 10 của tháng 6. Số liệu báo cáo tính từ ngày 11 tháng 11 của năm trước đến ngày 10 tháng 6 của năm hiện tại.

- Gửi báo cáo tổng kết năm và phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm tới và bảng tự chấm điểm thi đua trong năm về Sở Nội vụ trước ngày 10 tháng 11 hằng năm. Số liệu báo cáo tính từ ngày 11 tháng 11 của năm trước đến ngày 10 tháng 11 của năm hiện tại. Cách chấm điểm thi đua đối với các Tổng Công ty, Công ty thuộc Thành phố đã được quy định cụ thể tại phần Ghi chú ở cuối Phụ lục III.

c) Hình thức và nội dung báo cáo

- Khối quận huyện áp dụng Mẫu báo cáo số 1.

- Khối sở ngành áp dụng Mẫu báo cáo số 2.

- Các Tổng Công ty, Công ty thuộc Thành phố áp dụng Mẫu báo cáo số 3.

d) Các sở ngành, quận huyện, Tổng Công ty, Công ty thuộc Thành phố gửi báo cáo bằng văn bản (01 bản) về Sở Nội vụ và gửi file báo cáo vào email của các phòng chuyên môn phụ trách:

- Phòng Quận Huyện: nthha.snv@tphcm.gov.vn

- Phòng Sở ngành: ntlnho.snv@tphcm.gov.vn

- Phòng Doanh nghiệp: ntpthao.snv@tphcm.gov.vn 

2. Ngoài ra, đối với từng lĩnh vực công tác cụ thể, các cơ quan, đơn vị đều phải thực hiện báo cáo đúng hạn và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

3. Những căn cứ để đánh giá xếp loại thi đua:

a) Báo cáo tổng kết năm và phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm tới và bảng tự chấm điểm thi đua của các cơ quan, đơn vị;

b) Kết quả kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của Sở Nội vụ về việc thực hiện lĩnh vực công tác Nội vụ tại các cơ quan, đơn vị;

c) Việc đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong ngành Nội vụ đối với các cơ quan, đơn vị (thể hiện qua điểm thi đua của các cơ quan, đơn vị do Sở Nội vụ chấm);

d) Các kênh thông tin khác (nếu có).

4. Đối với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Nội vụ:

a) Phòng Sở ngành có trách nhiệm phối hợp, theo dõi kiểm tra, tổng hợp và đề xuất thi đua đối với các sở - ngành.

b) Phòng Quận Huyện có trách nhiệm phối hợp, theo dõi kiểm tra, tổng hợp và đề xuất thi đua đối với các quận - huyện.

c) Phòng Doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp, theo dõi kiểm tra, tổng hợp và đề xuất thi đua đối với các Tổng Công ty - Công ty thuộc Thành phố.

5. Hướng dẫn này thay thế Văn bản số 716/HD-SNV ngày 17/6/2010 về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng và bãi bỏ các Mẫu báo cáo số 5, 6 tại Văn bản số 474/SNV-VP ngày 26/4/2010 của Sở Nội vụ về chế độ thông tin báo cáo và xây dựng kế hoạch công tác.

File đính kèm:

1. Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm thi đua ngành Nội vụ và các mẫu báo cáo

2. Bảng điểm thi đua ngành Nội vụ năm 2013 khối quận huyện

3. Bảng điểm thi đua ngành Nội vụ năm 2013 khối sở ngành

4. Bảng điểm thi đua ngành Nội vụ năm 2013 khối doanh nghiệp

Danh mục Danh mục