Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Hướng dẫn tra cứu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

     Thực hiện theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; Sở Nội vụ xây dựng video clip hướng dẫn thao tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người được phân công tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính nhằm tra cứu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Cổng dịch vụ công quốc gia, không yêu cầu việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

Tra cứu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Danh mục Danh mục