Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Lập hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” năm 2011

Thực hiện Quyết định số 32/2002/QĐ-BTCCBCP ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Bộ Trưởng - Trưởng Ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước”.

Ngày 18 tháng 7 năm 2011, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký Công văn số 958/SNV-VP hướng dẫn các đơn vị tiêu chuẩn xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” với những nội dung cụ thể như sau:
A. Đối tượng và tiêu chuẩn, quyền lợi của người được xét tặng kỷ niệm chương:
I. Đối tượng và phạm vi khen thưởng
1. Những người đã và đang công tác trong ngành Tổ chức Nhà nước, bao gồm những người công tác trong các đơn vị làm công tác Tổ chức cán bộ thuộc các Sở, Ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện.
2. Những người ngoài ngành kể cả người Việt Nam ở nước ngoài và những người nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp, hỗ trợ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tổ chức Nhà nước Việt Nam.
II. Tiêu chuẩn xét tặng
1. Đối với những người đã và đang công tác trong Ngành Tổ chức Nhà nước nêu tại Khoản 1 Mục I Phần A của Công văn này phải có đủ các điều kiện sau đây:
a. Có thời gian công tác trong ngành từ 10 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
b. Đối với những người có sáng kiến giá trị đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tổ chức Nhà nước; những người là Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua toàn ngành, thì không nhất thiết phải đủ số năm công tác như quy định ở Điểm a, Khoản 1 Mục II Phần A của Công văn này.
* Những người được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp thì thời gian công tác trong ngành Tổ chức Nhà nước được tính như sau:
- Mỗi năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được tính theo hệ số 1,5.
- Mỗi năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ được tính theo hệ số 2.
- Thời gian cán bộ đi công tác ở vùng cao, vùng sâu, biên giới hải đảo được tính theo hệ số 1,5.
* Những người đang công tác được cử đi học sau đó tiếp tục công tác trong hệ thống ngành Tổ chức Nhà nước được tính là thời gian công tác liên tục để xét tặng.
* Người đang bị kỷ luật ở mức cảnh cáo chỉ được xét tặng sau khi có quyết định xóa kỷ luật. Thời gian chịu kỷ luật cảnh cáo không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.
* Người bị kỷ luật trên mức cảnh cáo hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự không được xét tặng Kỷ niệm chương.
2. Đối với những người ngoài Ngành (Khoản 2, Mục I Phần A):
- Có nhiều thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoặc có sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thiết thực góp phần xây dựng và phát triển ngành Tổ chức Nhà nước.
- Đối với người nước ngoài có công xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác cho ngành Tổ chức nhà nước, giữa các nước, các tổ chức quốc tế với Việt Nam.
III. Quyền lợi của Người được tặng Kỷ niệm chương
- Người được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” được nhận Kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và được ghi tên vào Sổ vàng truyền thống của ngành Tổ chức Nhà nước.
- Để động viên người có công lao góp phần trong việc xây dựng và phát triển ngành Tổ chức Nhà nước vững mạnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có đối tượng được tặng Kỷ niệm chương tùy khả năng của cơ quan, tổ chức có phần thưởng vật chất hoặc quà lưu niệm cho người được tặng Kỷ niệm chương.
B. Quy trình và hồ sơ đề nghị xét tặng:
I. Đối với những người đang công tác trong ngành Tổ chức Nhà nước
1. Tại các cơ quan đơn vị làm công tác Tổ chức Cán bộ thuộc các Sở, Ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện lập danh sách có ý kiến đề nghị của lãnh đạo đơn vị gửi Sở Nội vụ để tổng hợp đề xuất Bộ Nội vụ xem xét quyết định.
2. Đối với những cán bộ ngành Tổ chức Nhà nước đã nghỉ hưu thì do cơ quan quản lý trước khi nghỉ hưu đề nghị, trường hợp cơ quan giải thể thì do cơ quan cấp trên quản lý, xem xét đề nghị. Sở Nội vụ thành phố tổng hợp đề nghị, gửi Bộ Nội vụ xem xét quyết định.
II. Đối với những người công tác ngoài ngành Tổ chức Nhà nước (Khoản 2, Mục I Phần A): đơn vị lập hồ sơ đề xuất gửi Sở Nội vụ trình Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.
III. Hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” gồm có:
1. Bản kê khai tóm tắt thành tích và quá trình công tác của cá nhân, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý cán bộ (mẫu số 1).
Đối với người đã nghỉ hưu, thì do cơ quan tổ chức cán bộ quản lý hồ sơ khi nghỉ hưu xác nhận.
2. Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” do Thủ trưởng đơn vị ký trình (mẫu số 2).
3. Tờ trình hoặc văn bản đề nghị (mẫu số 3).

           Theo đó, các đơn vị căn cứ vào đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên đề xuất xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” gửi về Sở Nội vụ thành phố trước ngày 22/7/2011 theo mẫu số 1, 2, 3 (đính kèm) để tổng hợp trình Bộ Nội vụ xem xét tặng Kỷ niệm chương.

         Quyết định số 32/2002/QĐ-BTCCBCP

        Công văn số 958/SNV-VP 

Danh mục Danh mục