Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

một số hoạt động cơ bản về bảo vệ bí mật nhà nước

     Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, trong đó có quy định các hoạt động để bảo vệ bí mật nhà nước và các hoạt động không được thực hiện.

        Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều công chức, viên chức vô tình vi phạm những điều không được thực hiện trong bảo vệ bí mật nhà nước. Theo đó, hệ quả pháp lý của các hành vi này rất nghiêm trọng.

        Nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức, Sở Nội vụ giới thiệu một video ngắn tuyên truyền các hoạt động cơ bản về vảo vệ bí mật nhà nước như sau:

các hoạt động cơ bản về bảo vệ bí mật nhà nước

Danh mục Danh mục