Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông HOÀNG TRUNG NGHĨA được bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5

Ngày 28 tháng 3 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã ký Quyết định số 60/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Hoàng Trung Nghĩa, Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy Quận 5, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5. Thời gian giữ chức vụ theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục