Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông NGUYỄN HỮU HƯNG được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế

Ngày 01 tháng 6 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký Quyết định số 105/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hưng, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục