Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông TRẦN VĂN BẢY được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Ngày 22 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký Quyết định số 149/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Trần Văn Bảy, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục