Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2011-2016) đối với ông TRƯƠNG VĂN LẮM

Ngày 19 tháng 8 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1451/QĐ-TTg về phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trương Văn Lắm, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Danh mục Danh mục