Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Tăng mức lương tối thiểu chung năm 2013

Ngày 27 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định này quy định mức lương cơ sở  và tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện theo mức 1.150.000 đồng/tháng được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và lực lượng vũ trang được chính thức hưởng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Nghị định này thay thế cho Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 củ Chính phủ về Quy định lương tối thiểu chung.

Nội dung Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ

Danh mục Danh mục