Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

V/v CÔNG KHAI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Ngày 24 tháng 4 năm 2023, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 1834/TB-SNV về việc công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Xem thêm tại: Thông báo số 1834/TB-SNV 

T.H

Danh mục Danh mục