Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Thông báo nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm lần thứ 68 Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Ngày 09/8/2013, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Văn bản số 145/TB-UBND thông báo nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm lần thứ 68 Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2013 như sau:

- Cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Lễ trong 01 ngày: 02/9/2013;

- Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 02/9/2013.

Theo đó, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghỉ Lễ vào thứ hai, ngày 02/9/2013 theo quy định. Xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện liên hệ công tác.

Thông báo số 145/TB-UBND

Danh mục Danh mục