Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 28 tháng 3 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân đã ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBND-TC về tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phan Nguyễn Như Khuê, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục