Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Từ ngày 01/5/2011: nâng mức lương tối thiểu chung lên 830.000 đồng/tháng/người

Ngày 04 tháng 4 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2011/NĐ-CP về quy định mức lương tối thiểu chung. Theo đó, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 là 830.000 đồng/tháng/người. Quy định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức:

1.      Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2.      Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

3.      Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này được dùng làm cơ sở:

1.     Tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Điều 2 Nghị định này.

2.     Tính trợ cấp kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 trở đi đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

3.      Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung.

Mức lương tối thiểu chung được điều chỉnh cao hơn mức lương cũ 100.000 đồng/tháng.

Trước đó, ngày 30 tháng 3 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 471/QĐ-TTg về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn. Theo đó, 5 nhóm đối tượng sẽ được hưởng trợ cấp khó khăn với các mức 100.000 đồng/người, 250.000 đồng/người và 250.000 đồng/hộ bao gồm:

Đối tượng

Mức hưởng

Đối tượng là những người có hệ số lương (lương chức vụ hoặc lương theo ngạch, bậc hiện hưởng) từ 3,00 trở xuống.

250.000 đồng/người

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mức thấp, đời sống khó khăn được hưởng trợ cấp khó khăn là những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 2,2 triệu đồng/tháng trở xuống.

250.000 đồng/người

Người có công với cách mạng hưởng trợ cấp thường xuyên (không bao gồm đối tượng hưởng trợ cấp tuất).

250.000 đồng/người

Người hưởng trợ cấp tuất (bao gồm cả đối tượng hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội và trợ cấp tuất đối với người có công).

100.000 đồng/người

Hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

 

250.000 đồng/hộ

 

Quyết định cũng nêu rõ, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện trợ cấp khó khăn cho các lao động từ các Quỹ tài chính hợp pháp của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được khuyến khích sử dụng các quỹ tài chính hợp pháp hỗ trợ để cho người lao động có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống. Các doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao động mà nguồn từ các quỹ hợp pháp không đủ chi thì được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc hỗ trợ này được thực hiện làm hai lần trong quý II năm 2011./.

Danh mục Danh mục