Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

Ngày 01/7/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND về ủy quyền xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài. Trong đó, ủy quyền cho Thủ trưởng các sở - ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố xét duyệt cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài, như sau:

1. Đối tượng:

a) Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan chuyên môn thuộc Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã - thị trấn (trừ Giám đốc, Phó Giám đốc các sở - ban - ngành Thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện).

b) Viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập các cấp thuộc Thành phố, quận - huyện quản lý như: Bệnh viện, Viện, Trường học, Chi cục, Trung tâm, Báo, Đài đã được tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

c) Nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

d) Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Tổng Công ty và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý (trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kiểm soát viên; cán bộ, công chức, viên chức được Thành phố cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước).

2. Nguyên tắc xét duyệt:

a) Đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn xét duyệt:

Thủ trưởng các sở - ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

b) Thời gian và số lần đi nước ngoài:

- Trường hợp đi công tác nước ngoài vì mục đích công vụ:

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi công tác nước ngoài vì mục đích công vụ theo Khoản 1, Điều 6 Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài (ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố) không quá 02 lần trong năm; trường hợp đặc biệt (quá 02 lần trong năm và thật cần thiết cho công việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị) phải xin ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; các trường hợp cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài vì mục đích công vụ từ 03 tháng trở lên đều phải thông qua Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

- Trường hợp nghỉ phép đi nước ngoài vì việc riêng:

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ phép đi nước ngoài vì việc riêng theo đúng quy định của pháp luật về lao động và không quá số ngày phép được nghỉ trong năm.

c) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm giới thiệu con dấu cơ quan và chữ ký của Thủ trưởng các sở - ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Thành phố và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố được quyền quyết định cho phép cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đi nước ngoài theo thẩm quyền tại Quyết định này cho Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Sở Ngoại vụ và Công an Thành phố.

Thủ trưởng các sở - ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Thành phố và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm về việc quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền đi nước ngoài nếu vi phạm pháp luật và lộ bí mật quốc gia; báo cáo việc xét duyệt cho cán bộ, công chức, viên chức theo định kỳ 6 tháng lần (vào ngày 20 tháng 6 và tháng 12 hằng năm); thông qua Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ thực hiện việc ủy quyền xét duyệt cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài theo Quyết định này của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài. Hủy bỏ Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 17/6/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền cho phép cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đi nước ngoài về việc riêng.

Danh mục Danh mục